Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Informacinių technologijų kūrimas ir tobulinimas defektų struktūrose įvertinimui. Baigiamoji atskaita, Kauno technologijos universitetas, 181p. = Development and Improvement of Information Technologies for Defect Evaluation in Structures. Final Report, Kaunas university of technology, 181p. (KOMPLEKSINIS MOKSLO TYRIMO DARBAS)

R E F E R A T A S Informacinių technologijų kūrimas ir tobulinimas defektų struktūrose įvertinimui. Baigiamoji atskaita, 181 psl., 17 pav., 17 priedų. Darbas skirtas metodų, algoritmų ir programinės įrangos ultragarsinių matavimų metu vykstančiam fizikiniam trumpųjų bangų sklidimo procesui susietose tampriose ir akustinėse srityse modeliuoti. Pasiūlytas naujas metodas greitai konverguojantiems "beveik optimaliems" bangų sklidimo modeliams generuoti. Parengti algoritmai begalinėms sritims modeliuoti, modelyje realizuojant neatspindinčias kraštines sąlygas trimis būdais: modų sinteze, skaitiškai atkertant labai mažas poslinkių amplitudes, mišriąja baigtinių elementų formuluote realizuojant erdvės-laiko kraštinę sąlygą bei panaudojant mastelinius kraštinius elementus. Algoritmų veikimo principas paremtas tiriamos srities išskaidymu ir racionaliomis skaitinio integravimo laike schemomis. Matematiškai aprašytas ir ištirtas modelis, įvertinantis atsitiktinį medžiagos kristalų ašių išsidėstymą tiriamoje srityje. Panaudojant objektinio programavimo principus, darbe sukurti metodai realizuojami programiškai. Tyrimų rezultatai pritaikomi modeliuojant ir projektuojant ultragarsinių matavimų procesus. S U M M A R Y Development and Improvement of Information Technologies for Defect Evaluation in Structures. Final Report. p.181, 17 ill., 17 appendices. The mathematical methods, algorithms and software for physically based computational modeling of wave propagation during ultrasonic measurement procedures have been developed. A new approach for generating highly convergent "nearly optimum" discrete models of wave propagation has been proposed. The algorithms for modeling infinite domains have been prepared by realizing the non-reflecting boundary conditions in three different ways: the modal synthesis combined with truncation of very small displacement amplitudes, the mixed finite element formulation based space-time boundary condition implementation and the scaled boundary element approach. The developed algorithms are based upon decomposition of the investigated structure and case-oriented numerical integration schemes. Mathematical description and computer implementation of the finite difference model taking into account the random distribution of crystal axes has been presented. By using the object-oriented programming principles the computer implementation of the presented methods is being performed. The results of the research are applied for the simulation and design of ultrasonic measurement processes.
Metai2002-2004
FondasLIETUVOS MOKSLO IR STUDIJU FONDAS
Reg. Nr.Nr.27055
Grįžti į sąrašą