Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Kompiuterinės programinės įrangos sukūrimas A51EJJ kineskopo atsparumo sprogimui tyrimui

1. Uždavinio formuluotė Darbo tikslas - sukurti kineskopo A51EJJ matematinį baigtinių elementų modelį ir ištirti kineskopo reakciją į smūgį testavimo strypu. Tyrimui buvo parinktas testas, apra?ytas standarte [1], p.6.3.1 (Implosion Protection System Integrity Test. Missile Tests). Testavimo sąlygos yra tokios: 1. Ekrano išorinė pusė įbrėžiama horizontaliais 100mm ilgio brūkšniais 3mm atstumu nuo liuminoforu padengtos srities krašto ekrano vidurio link(1.3 pav.); 2. Smūgiuojama plieniniu 2.3kg masės sviediniu, kurio smūgiuojantis galas yra 25mm spindulio sfera (1.1 pav.); 3. Sviedinys prieš pat smūgį turi judėti horizontaliai (1.2pav.). Smūgio energija parenkama intervale 7-20J, tačiau būtina greita kineskopo devakuumacija smūgio metu; 4. Smūgiavimo zona yra apribota dviem koncentriniais apskritimais, kurių spinduliai yra 1/6 naudingojo ekrano aukščio ir ½ naudingojo ekrano aukščio-50mm atitinkamai (1.3pav.). 5. Sviedinio judesys turi būti apribotas taip, kad jis negalėtų įsiskverbti į kineskopą giliau kaip 25mm (1.2pav.) 2. Bendroji u?davinio sprendimo strategija Tiriant kineskopo atsparumą sprogimui, sudarytas matematinis modelis turi įvertinti įvairius ?io tiek fizikine, tiek matematine-skaičiuojamąja prasme labai sudėtingo proceso aspektus. Tyrimas atliekamas tokiais etapais: 1. Parametriškai aprašoma kineskopo sferos ir kūgio geometrija. Parametrinis aprašymas reiškia, kad sudėtinga kineskopo geometrinė forma yra nusakoma nedideliu skaičiumi parametrų; 2. Sudaromas statinis kineskopo įtempimų ir deformacijų būvio apskaičiavimo modelis, įvertinant išorinio oro slėgio ir bandažo poveikį; 3. Skaitinio integravimo laike metodu apskaičiuojami pereinamieji kineskopo virpesiai (smūginės bangos sklidimas) esant smūginiam poveikiui. 4. Sudaromas apytikslis kineskopo irimo modelis. Tam sukuriamas pažeistų elementų eliminavimo algoritmas. Šiame etape sunku tikėtis, kad pavyks pilnai ir adekvačiai aprašyti kineskopo skilimą. Tačiau net ir gana apytiksliai apra?ius procesą, galima spręsti apie bendrąsias jo ypatybes bei bandažo jėgų įtaką stiklo skilimo pobūdžiui.
Metai2000-2001
FinansavoAB "Ekranas", Lietuvos Valstybinis Mokslo ir studijų fondas
Reg. Nr.MFG-006/3
Sut. Nr.U7510
Grįžti į sąrašą