Prof. habil. dr. Rimantas Barauskas
Kauno Technologijos Universitetas, Informatikos fak.
Taikomosios informatikos katedra

Mechaninių konstrukcijų pažeidimų įvertinimo metodų sukūrimas

R E F E R A T A S Mechaninių konstrukcijų pa?eidimų įvertinimo metodų sukūrimas ir liekamojo resurso nustatymas. Baigiamoji atskaita. 187 psl., 142 pav., 19 lent. Kuriami mechaninių konstrukcijų ir jų elementų pa?eidimų suradimo, atpa?inimo bei detalių ir konstrukcijų būklės įvertinimo metodai. ?io tikslo siekiama, panaudojant ir tobulinant pa?eidimų geometrinės formos atpa?inimo ultragarsinių matavimų būdu metodus ir techniką, konstrukcijų netiesinio matematinio modeliavimo baigtiniais elementais programinę įrangą bei atliekant tyrimus irimo mechanikos veikiant ma?acikliam nuovargiui pagrindu. I?nagrinėti įtempimų ir deformacijų būvio koncentracijos zonose apskaičiavimo, pa?eidimų kaupimosi ir irimo, esant statiniam ir cikliniam apkrovimui auk?toje temperatūroje rei?kiniai. Atlikti srieginių jungčių prisitaikomumo teoriniai tyrimai, nagrinėjami gel?betoninių oro linijų atramų stiebų pa?eidimų įvertinimo metodai ir liekamojo resurso nustatymo klausimai. Sukurti adaptyvūs baigtinių elementų tinklų generavimo algoritmai įtemptai deformuoto būvio apskaičiavimui ply?io aplinkoje. Sudarytas modelis leid?iantis imituoti suvirinimo siūlių defektų ultragarsinius tyrimus įvertinant peratspindėtus ir modų transformacijos signalus bei analizuoti skersinėmis ir i?ilginėmis bangomis formuojamus vaizdus, erdvinio skiriamumo didinimui naudojant bangelių (wavelet) transformaciją. Sukurta ultragarsinių bangų sklidimo bei jų sąveikos su įvairiais vienalyti?kumo pa?eidimais tampriame deformuojamame kūne kompiuterinė programa. Tyrimų rezultatai pritaikomi realių konstrukcijų bei įrenginių būklės bei liekamojo resurso įvertinimui Lietuvos energetikos įmonėse. S U M M A R Y Development of Methods of Defect Evaluation in Mechanical Structures and Residual Resource Analysis. Final Report. 187 pages, 142 ill., 19 tables. The methods for location and recognition of defects in structures and their components and for evaluation of the condition of structures are being developed. The research is performed by means of the techniques and equipment of ultrasonic measurement, non-linear finite element analysis software and methods of fracture mechanics under the condition of low-cycle fatigue. The items of the research include damage accumulation and fracture under static and cyclic loading, calculation of stress-strain relationships in stress concentration zones, the results of the investigation of defect accumulation and adaptivity of screws, evaluation of defects and residual resource of reinforced concrete masts. The adaptive finite element mesh algorithms have been developed for modelling the stress-strain field in the vicinity of cracks. The theoretical and experimental methods for obtaining the defect parameters such as size, depth and spatial direction with tolerances satisfactory for obtaining reliable strength evaluations are developed. The model for simulation of ultrasonic measurements of defects in welds has been created enabling to take into account the re-refracted and modal transformation signals and to analyse the images obtained by transverse and longitudinal waves by using the wavelet transformation in order to increase the spatial resolution. Computer program has been developed for modelling of ultrasonic wave propagation and ultrasonic measurement processes in solids. The results of the analysis are applied to the equipment of real structures and equipment of Lithuanian energy plants.
Metai1998-2000
FondasLIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJU FONDAS
Fondo programaKOMPLEKSINIS MOKSLO TYRIMO DARBAS
Reg. Nr.98835
Grįžti į sąrašą